Viac zodpovedne získavaných zdrojov

V roku 2020 sme v rámci našich aktivít posilnili postavenie 787 komunít.
Do roku 2025 to bude približne 1 000 komunít.

Ako Garnier pomáha farmárom?

Program Solidarity Sourcing (Program pre zodpovedné získavanie zdrojov) poskytuje ľuďom, zvyčajne vylúčeným z trhu práce, prístup k práci a tiež udržateľný príjem. Zaviazali sme sa k uplatňovaniu spravodlivých obchodných praktík v celom dodávateľskom reťazci, a zároveň sa snažíme podporovať a posilňovať poľnohospodárov a pracovníkov tak, aby sme pomohli zlepšiť ich príjmy a živobytie. Poskytujeme tiež školenia na zlepšenie ich zručností v poľnohospodárstve, ako aj najnovšie poznatky o ekologickom pestovaní.Ako Garnier pomáha miestnemu hospodárstvu?

Mnohým našim drobným farmárom uľahčujeme prístup k zdravotníckym službám či mechanizmom na ochranu blahobytu. V roku 2020 náš program Solidarity Sourcing umožnil 787 komunitám, ktoré čelia sociálnym alebo finančným výzvam, získať prístup k pracovnému miestu a spravodlivému príjmu alebo si ich udržať. Taktiež sme sa spojili s mimovládnymi organizáciami, aby sme pomohli posilniť postavenie komunít prostredníctvom spoločensky zodpovedného resp. „solidárneho“ získavania zdrojov po celom svete.

Viac prírodných ingrediencií & green science

V roku 2020 dosiahli naše nové alebo renovované produkty starostlivosti o vlasy v priemere 90 % biologickú odbúrateľnosť*. Naše nové zloženia obsahujú v priemere 65 % obnoviteľných ingrediencií a 85 % z nich sa získava z udržateľných zdrojov. Do roku 2025 bude 75 % našich ingrediencií v našich nových či renovovaných produktoch starostlivosti o pleť a vlasy obnoviteľných, minerálneho pôvodu alebo z cirkulárnych procesov. * Podľa OECD 301 či ekvivalentných testov

Viac recyklovaných a recyklovateľných obalov

V roku 2020 sme vďaka použitiu recyklovaných plastov ušetrili 9 019 ton tzv. prvotných plastov. Od februára 2021 sa všetky nádoby produktov Fructis vyrábajú zo 100 % recyklovaného plastu v Európe a USA. Do roku 2025 sa budú všetky naše produkty vyrábať zo 100 % recyklovaného plastu, čím ušetríme viac než 40 000 ton plastu ročne. Rovnako do roku 2025 budú všetky plastové obaly produktov Garnier znovupoužiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné. Inovujeme a vytvárame produkty úplne bez použitia plastov, ako napríklad naše tuhé šampóny a tuby obsahujúce kartón. Zároveň odľahčujeme naše obaly a podporujeme znovupoužívanie obalov a dopĺňanie našich produktov.

Ktoré plasty sa dajú recyklovať?

Väčšinu plastov, ktoré dnes Garnier používa vo svojich obaloch, predstavujú PET (polyetyléntereftalát), PP (polypropylén) a PE (polyetylén). Tieto materiály sa dajú niekoľkokrát recyklovať a znova použiť a sú najbežnejšie recyklovanými plastmi na svete.
Plasty PCR (po spotrebiteľskom recyklovaní) sa recyklujú z plastového odpadu získaného zo spotrebných výrobkov. Garnier sa zaviazal do roku 2025 používať 100 % PCR plastov alebo plastov biologického pôvodu.
V Garnier veríme, že je našou povinnosťou zvyšovať informovanosť o tom, ktoré časti našich výrobkov je možné recyklovať. Vyvíjame videá a tutoriály o rôznych typoch plastov a rôznorodých recyklačných systémoch.


Ako Garnier znižuje spotrebu plastov?

Našu stratégiu založenú na dosiahnutí ekologicky navrhnutých balení sme postavili na 4 pilieroch: použitie recyklovaných materiálov, redizajnovanie a inovácia, opätovné použitie a recyklácia.

  •  Inovácie

Niektoré z našich inovácií v oblasti znižovania plastov, ktoré nás mimoriadne tešia, sme uviedli už v roku 2020. Tuhý šampón Botanic Therapy, jedinečné "bezplastové" riešenie, má obaly vyrobené zo 100 % FSC certifikovaného kartónu. Takéto ekologické balenie Botanic Therapy znižuje množstvo plastov použitých pre naše šampóny až o 80 %. A aj hydratačný krém Garnier Bio Hemp prichádza v tube na báze kartónu, ktoré sa v tomto roku použije aj na ďalšie produkty.

  • Existujúce produkty

Naším cieľom je odľahčiť plast použitý v obaloch a nahradiť ho recyklovateľným, alebo recyklovaným plastom namiesto použitia tzv. prvotného plastu. Na tento účel potrebujeme veľký, pokiaľ možno miestny zdroj spotrebiteľsky recyklovaných plastov a iných udržateľných materiálov. V úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi obalov a výrobcami plastov vyvíjame masívne zdroje dodávok pre PCR s cieľom dosiahnuť 100 % do roku 2025.

  • Návratnosť

V roku 2020 sme použitím recyklovaného plastu ušetrili až 9 019 ton prvotného plastu. Od februára 2021 sa všetky plastové nádoby Fructis vyrábajú zo 100 % recyklovaného plastu v Európe a USA. Do roku 2025 je naším cieľom nepoužívať žiadne prvotné plasty. Zároveň všetky naše obaly bude možné recyklovať, znovu použiť alebo kompostovať, čím ročne ušetríme až 40 000 ton plastu.

  • Komunita

Spolupracujeme s mimovládnou organizáciou Plastics for Change, recyklujeme tony plastov a zberateľom odpadu v Indii poskytujeme stabilný príjem a prístup k sociálnym službám. Rovnako cítime, že sme zodpovední za povzbudzovanie našich spotrebiteľov k recyklácii. Týmto spôsobom znížime únik plastov do životného prostredia.


Ako recyklujeme plasty?

Recyklovateľný plast sa zbiera, čistí a triedi podľa typu. Následne sa rozdrví, premyje, roztaví a znova spracuje na pelety alebo granulát. Tento granulovaný plast sa používa na výrobu nových obalov.

Skupina L'Oréal vytvorila konzorcium so spoločnosťou CARBIOS na vývoj biotechnológií v oblasti recyklácie.* Značka Garnier využije výsledok tohto procesu pri navrhovaní nových obalov, čím pomôže podporiť obehové hospodárstvo.

  *Spoločnosť CARBIOS vyvinula enzymatický proces biologickej recyklácie plastov, ktorý štiepi polyméry na základné komponenty (monoméry) pôvodne používané na ich výrobu. Po oddelení a vyčistení sa monoméry môžu opätovne použiť na výrobu plastov s podobnou účinnosťou ako pôvodné plasty bez toho, aby sa počas procesu recyklácie akokoľvek znehodnotili.


Ako opätovne použiť obal?

Garnier sa zaväzuje podporovať opakovane použiteľné alebo znovu naplniteľné systémy, pilotovať nové partnerstvá a modely. Spolupracovali sme so spoločnosťou LoopTM (vo Veľkej Británii) s cieľom vytvoriť inovatívne kruhové nákupné platformy, ktoré nahradia jednorazové balenia na jedno použitie dlhodobými plastovými obalmi na opakované použitie.


Čo je "panenský" plast?

Prvotný plast je novovyrobený plast, ktorý sa nikdy predtým v produkte nepoužil, ani nespracoval. Recyklačné závody zberajú prvotný plast, ktorý spotrebitelia vyhodia a používajú ho ako surovinu.

Cieľom spoločnosti Garnier je ušetriť 40 000 ton panenského plastu ročne. Naše obaly sa snažíme inovovať tak, aby do roku 2025 boli znovu použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné. Dovtedy sa budú všetky naše výrobky vyrábať z plastov s nulovým obsahom prvotného plastu, namiesto ktorého sa použijú 100 % recyklované plasty (PCR) alebo plasty pochádzajúce z biologických zdrojov.


Akým spôsobom znižuje Garnier hmotnosť svojich balení?

Garnier sa zaväzuje znížiť hmotnosť a veľkosť balení prepracovaním uzáverov a plastových nádob, zmenšením rozmerov plastových vrecúšok a odstránením ich vnútornej výstelky. Naše inovácie smerujú tiež k novým bezplastovým obalom, pričom hľadáme nové alternatívy, ktoré nahradia jednorazové formáty.
Znížením hmotnosti našich plastových obalov sme v roku 2020 ušetrili viac ako 489 ton prvotného plastu.


Aké kroky plánuje Garnier podniknúť na ochranu oceánov?

Aby sme rozšírili pozitívny vplyv aj mimo kozmetického priemyslu, nadviazali sme partnerstvo s mimovládnou organizáciou Ocean Conservancy, ktorá sa už vyše 30 rokov snaží zvrátiť príliv morského plastu. Spoločne sa budeme snažiť zvýšiť povedomie o dôležitosti čistenia oceánov a pláží, a zároveň povzbudíme našich zamestnancov a spotrebiteľov, aby sa zúčastnili na Medzinárodnom dni čistenia pobrežia, najväčšej jednodennej dobrovoľníckej akcii proti plastom v oceánoch organizovanej Ocean Conservancy.

Spolupracujeme tiež s mimovládnou organizáciou Plastics for Change, aby sme pomohli poskytnúť komunite zberačov odpadu v Indii primeranú sadzbu za vyradený plast, zlepšiť ich pracovné podmienky a podporiť recykláciu.


Čo chápeme pod pojmom znečisťovanie plastmi?

Problém znečisťovanie plastmi sa za posledné desaťročia stal skutočne naliehavým. Dnes sa celosvetovo ročne vyrobí viac ako 350 miliónov ton všetkého plastu, no iba 20 % plastového odpadu sa recykluje. Zvyšok sa stáva odpadom a znečisťuje naše životné prostredie. V súčasnosti sa vyše 75 % všetkých plastov vyrobených na svete zmenilo na odpad. Plastové znečistenie poškodzuje voľne žijúce živočíchy a prírodné ekosystémy a prispieva ku klimatickým zmenám.


Koľko plastov sa nachádza v oceánoch?

Každý rok unikne do oceánu až 12,7 miliónov ton plastov. Vedci predpovedajú, že do roku 2050 plasty prevážia ryby v oceáne. Vo svete sa každú minútu vyhodí do oceánu množstvo plastov rovnajúce sa 1 smetiarskemu vozíku plného plastu. (Zdroj: Environmentálny program OSN https://environmentlive.unep.org/marinepollution).


Ako sa plasty dostanú do oceánov?

Znečistenie plastmi v našich oceánoch vzniká do značnej miery vtedy, keď ľudia nemajú možnosť zodpovedne nakladať so svojím odpadom. Namiesto toho ich plastový odpad často končí v miestnych riekach až nakoniec prúdi do oceánu. V zásade, väčšinu plastového znečistenia v súčasnosti spôsobujú obchodné modely podporujúce jednorazové balenia; zlé narábanie s odpadmi, ktoré tak unikajú do životného prostredia; a dodávateľské reťazce, ktoré dnes produkujú päťkrát viac panenského než recyklovaného plastu.


Aký vplyv majú plasty na oceány?

Plastovým znečistením je postihnutých viac ako 800 druhov morských živočíchov, a to buď ich požitím, uviaznutím v nich alebo chemickou kontamináciou. Plasty sú príčinou smrti miliónov morských vtákov a morských cicavcov, pričom niektoré druhy sú v dôsledku plastového znečistenia oceánov na pokraji vyhynutia. Konzumácia plastov spôsobuje morským živočíchom zdravotné problémy, ktoré sa v rámci potravinového reťazca ďalej prenášajú na väčšie morské zvieratá a nakoniec na ľudí, ktorí ich konzumujú. Plasty v moriach zároveň znečisťujú morské vody, znižujú hladinu kyslíka a ovplyvňujú prežitie morských živočíchov vrátane veľrýb, delfínov a tučniakov. Vtáky a suchozemské zvieratá sa zase na plážach zachytávajú v plastoch, ktoré ich uškrtia. To všetko predstavuje hrozbu pre fungovanie morských ekosystémov, pričom častice mikroplastov plávajúce v oceánoch sú toxické pre všetky živé bytosti.

Viac obnoviteľných zdrojov energie

Za posledných 15 rokov sme znížili spotrebu vody v našich priemyslových strediskách o 53 % a naše emisie CO2 o 72 %.
Do roku 2025 bude 100 % našich priemyselných závodov uhlíkovo neutrálnych a budú využívať výlučne obnoviteľnú energiu.

Schválené organizáciou Cruelty Free International

Od marca 2021 sú všetky produkty Garnier oficiálne schválené organizáciou Cruelty Free International, poprednou inštitúciou bojujúcou za ukončenie testovania na zvieratách v rámci programu Leaping Bunny.

Získajte celkový prehľad stiahnutím našej Správy o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja 2021