Tesco súťaž
Reklamná akcia „UŽI SI LETO NAPLNO S GARNIER
A VYHRAJ AKČNÚ HD KAMERU“– Slovensko

 

1. Pravidlá súťaže

1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel (ďalej len „pravidlá“) reklamnej akcie „UŽÍ SI LETO NAPLNO S GARNIER A VYHRAJ AKČNÚ HD KAMERU“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument. 

1.2 Ustanovenia týchto pravidiel sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.garnier.sk/sutaztesco. Tieto pravidlá sú v rámci súťaže považované za jediné a úplné.  

1.3 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou súťažou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia výrobkov z portfólia Usporiadateľa. 

Usporiadateľom súťaže je:

L'ORÉAL Slovensko s.r.o.
Nám. 1. Mája 18, Bratislava, 81106,
IČ: 35725354,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 15344/B 
(ďalej len „Usporiadateľ“)

2. Termín a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha v termíne od 24. 5. 2017, 0:00 hod do 20. 6. 2017, konkrétne do 23:59 hod na území Slovenska (ďalej len „doba konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).

3. Účasť v súťaži

3.1 Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá nie je zo súťaže vylúčená v zmysle článku 6.8 týchto pravidiel nižšie a ktorá si v dobe a mieste konania súťaže zakúpi výrobky značky Garnier v minimálnej hodnote nad 5,99 EUR v predajniach reťazca Tesco alebo v e-shope www.tesco.sk (ďalej len „súťažné výrobky“), zaregistruje sa v dobe konania súťaže pre účasť v súťaži spôsobom uvedeným v článku 3.2 týchto pravidiel nižšie, účtenku dokazujúcu nákup súťažných výrobkov si dôkladne uschová a splní ďalšie podmienky uvedené v týchto pravidlách. 

Súťažné výrobky budú počas doby konania súťaže uvedené na trh v Slovenskej republike. 

3.2 Súťažiaci sa zaregistruje zaslaním SMS správy v tvare GARNIER MENO PRIEZVISKO EMAIL na telefónne číslo +421 902 022 080 (ďalej len „registračná SMS správa“).

3.3 Súťažiaci je oprávnený sa súťaže zúčastniť iba raz. 

3.4 Súťažiaci môžu použiť účtenky podľa vyššie uvedených pravidiel iba v tejto súťaži a nie je možné ich použiť v inej súťaži, či inej reklamnej akcii Usporiadateľa. 

3.5 Do súťaže budú zaradené a výhercami sa môžu stať výlučne tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže a prevedú registráciu riadnym a úplným spôsobom, teda vyplní všetky požadované registračné údaje. Registrácia súťažiaceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nebude do súťaže zaradená. Usporiadateľ má právo kedykoľvek posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. 

3.6 Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci je povinný rešpektovať tieto pravidlá, dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky a konať v súlade s dobrými mravmi, najmä účasť v duchu fair play. Použitie nečestných a podvodných praktík, obchádzanie týchto pravidiel alebo pokus o ich zneužitie  na získanie výhry je neprípustné. Akékoľvek porušenie týchto zásad oprávňuje Usporiadateľa okamžite vylúčiť príslušného súťažiaceho zo súťaže. Ak sa ukáže, že sa táto osoba aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na výhru. 

3.7 Každý jeden súťažiaci má právo získať len jednu výhru. Žrebuje sa dovtedy, pokým nie je vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže. 

4. Výhry v súťaži, priebeh súťaže, mechanizmus určenia výhercov

4.1 Hlavná výhra v tejto súťaži je Polaroid Cube akčná kamera a 16GB microSD v celkovom počte 4 kusov. Každý súťažiaci má nárok len na jednu výhru. 

4.2 Výhercom v súťaži je každý súťažiaci, ktorý sa v dobe trvania súťaže riadne zaregistroval pomocou registračnej SMS správy, splnil všetky podmienky účasti v súťaži vyžadované týmito pravidlami a ktorý bol bezprostredne po uplynutí doby konania súťaže náhodne vyžrebovaný z databázy súťažiacich. Za každý súťažný týždeň bude na konci súťaže vyžrebovaný jeden súťažiaci. Súťažné týždne prebiehajú v nasledujúcich dňoch:

1. týždeň: 24. 5. 2017, 0:00 hod – 30. 5. 2017, 23:59 hod
2. týždeň: 31. 5. 2017, 0:00 hod – 6. 6. 2017, 23:59 hod
3. týždeň: 7. 6. 2017, 0:00 hod – 13. 6. 2017, 23:59 hod
4. týždeň: 14. 6. 2017, 0:00 hod – 20. 6. 2017, 23:59 hod

V prípade, že sa ukáže, že vyžrebovaný výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na výhru podľa týchto pravidiel, bude ako výherca vyžrebovaný ďalší súťažiaci, ktorý sa v dobe trvania súťaže riadne zaregistroval na súťažných stránkach, splnil všetky podmienky účasti v súťaži vyžadované týmito pravidlami a ktorý boli náhodne vyžrebovaný Usporiadateľom ako ďalší v poradí. Žrebovanie výhercov sa uskutoční až do vyčerpania všetkých výhier v súťaži.“

5. Odovzdanie výhier výhercom

5.1 Organizátor bude výhercu kontaktovať telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle alebo e-mailom na kontaktnej e-mailovej adrese uvedenej v registračnom formulári najneskôr do piatich pracovných dní po vyhodnotení súťaže a vyzve ho, aby zaslal na e-mailovú adresu Usporiadateľa informáciu o svojej adrese, na ktorú mu má byť výhra poskytnutá a súčasne kópiu účtenky obsahujúci nákup súťažných výrobkov, ktorú použil k registrácii do súťaže, a to v lehote do 5 dní od vyzvania. Každý súťažiaci môže získať za celú dobu súťaže iba jednu výhru. Usporiadateľ sa pokúsi zastihnúť výhercu maximálne dvakrát. Ak výherca neodpovedá na žiadny z pokusov Usporiadateľa do 3 (troch) pracovných dní od posledného pokusu, výherca viac nebude oprávnený získať výhru; následne výhra takéhoto výhercu  bez náhrady prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený ich použiť za účelom opakovaného žrebovania výhercov.  Usporiadateľ nezodpovedá za neoznámenie výhry v prípade zmeny telefónneho čísla, či e-mailovej adresy, ak mu táto zmena nebola riadne a včas oznámená súťažiacim. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov. 

5.2 Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vyžiadať si od súťažiacich, u ktorých má podozrenie z podvodného či nekalého jednania účtenky dokazujúcej nákup súťažných výrobkov, s ktorými sa do súťaže zaregistrovali. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, u ktorých bude mať oprávnené podozrení na spáchanie podvodného či nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť či neodovzdať výhry v prípade, ak existujú pochybnosti o spôsobe získania účteniek dokazujúcich nákup súťažných výrobkov či v prípade porušení pravidiel súťaže zo strany výhercu alebo akéhokoľvek konania za strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi.

5.3 Pokiaľ výherca výhru odmietne alebo sa preukáže, že nákup súťažných výrobkov, ktoré súťažiaci použil k registrácii a ktoré ho oprávňujú k výhre, nespĺňajú pravidlá tejto súťaže, stráca nárok na výhru, výhra prepadá bez náhrady v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel. Rovnakým spôsobom bude Usporiadateľ postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň 14 dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt na kontaktnom e-mailu alebo na kontaktnom telefónnom čísle zadanom v registračnom formulári a/alebo tento výherca v lehote do 14 dní odo dňa, kedy bol vyzvaný k poskytnutiu dokumentov, z akéhokoľvek dôvodu požadované dokumenty nedoručí Usporiadateľovi. 

5.4 Výhry budú doručené výhercom doporučene najneskôr do 5 týždňov odo dňa vyhodnotenia súťaže.  Výhry neprevzaté výhercom v lehote 15 dní odo dňa odoslania prepadajú bez náhrady v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený ich použiť za účelom opakovaného žrebovania výhercov. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu. Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a Usporiadateľ nezodpovedá za neskoršie reklamácie za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhier v prípade zaslania poštou resp. kuriérskou službou a nebude taktiež zodpovedný za žiadne škody alebo poškodenie výhry počas prepravy. Všetky prípadné reklamácie je treba uplatniť do 2 mesiacov od obdržania výhry.

Výherca sa zaväzuje splniť všetky daňové povinnosti spojené s výhrou v tejto súťaži.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsob použitia alebo používanie výhry výhercom.

5.5 Súťažiaci, ktorí nezískali žiadnu z výhier, nebudú nijako vyrozumení.

5.6 Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsob použitia alebo používanie výhry výhercom. 

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

6.2 Účasťou v súťaži, resp. prevedením registrácie vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch, resp. v prípadoch hodných osobitného zreteľa kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž obmedziť, odložiť alebo úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanoviť náhrady a rovnako tak prípadne nahradiť jednotlivé výhry za výhry iné obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenie súťaže a nahradenie jednotlivých výher inými bude uskutočnené písomne a zverejnené na súťažných stránkach.

6.4 Súťaž sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vymáhanie účasti v súťaži a výhry súdnou cestou alebo vyplácanie peňažného plnenia alebo poskytnutia nepeňažného  plnenia namiesto vecných výhier nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny vecných výhier, výhry akokoľvek reklamovať alebo uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s prevzatými výhrami. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpia svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry. 

6.5 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci pre prípad výhry v súťaži s tým, že môžu byť vytvorené obrazové či audiovizuálne záznamy jeho osoby a tieto následne zverejňované v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa súťaže spolu s uvedením mena a priezviska výhercu, údajov o výhre a hodnoty výhry. Súťažiaci nebude mať nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s vytváraním a následným zverejňovaním obrazových či audiovizuálnych záznamov svojej osoby a vzdáva sa v tejto súvislosti akýchkoľvek finančných alebo iných majetkových nárokov, ktoré mu vznikli alebo by mu mohli vzniknúť.

6.6 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v registrácii a v prípade výhry tiež údajov o tejto výhre a jej hodnote, adrese výhercu, na ktorú má byť výhra doručená, obrazových či audiovizuálnych záznamov výhercu, ktoré Usporiadateľ získa od súťažiaceho v priebehu alebo po skončení súťaže (ďalej len „osobné údaje“) Usporiadateľom ako prevádzkovateľom osobných údajov a s ich prípadným spracovaním pre účely usporiadania tejto súťaže a v prípade výhry súťažiaceho pre účely správy daní a zverejnenia výsledkov súťaže v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa, a to na dobu jedného roku od ukončenia súťaže, vysporiadania nárokov zo súťaže a prípadnou kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov. 

6.7 Osobné údaje budú spracovávané automaticky v elektronickej podobe. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas s ich spracovaním môže bezplatne kedykoľvek na adrese Usporiadateľa odvolať (v prípade odvolania súhlasu so spracovaním budú príslušné osobné údaje vymazané alebo inak zlikvidované), že má právo prístupu k svojim osobným údajom (vrátane informácií o rozsahu a účele ich spracovávania a všetkých dostupných informácií o ich zdroji) a právo na opravu týchto údajov, doplnení, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, môže súťažiaci žiadať Usporiadateľa a/alebo akéhokoľvek budúceho správcu o vysvetlenie a okamžité odstranenie chybného stavu, prípadne sa môže obrátiť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Súťažiaci berie na vedomie, že má aj ďalšie práva podľa §28 zákona č. 122/2013 z. z o ochrane osobných údajov.

6.8 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa súťaže, bývalí zamestnanci Usporiadateľa po dobu troch (3) mesiacov od ukončenia pracovného pomeru u Usporiadateľa, fyzické osoby inak spolupracujúce s Usporiadateľom na organizácii súťaže a osoby všetkým hore uvedeným osobám blízke v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takto vylúčená osoba, Usporiadateľ výhru poskytne ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel. V prípade, že sa výhercom stane vylúčená osoba a táto vylúčená osoba už výhru prevzala, výhra nie je platne získaná a je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa výhru vrátiť, resp. nahradiť Usporiadateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

6.9 Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na súťažných stránkach www.garnier.sk/sutaztesco. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto súťaž a týmito úplnými pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

6.10 V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivý súťažiaci a Usporiadateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.   

V Bratislave, dňa 18. 5. 2017

L'ORÉAL Slovensko s. r. o. 

Výherci - Soutěž „UŽI SI LETO NAPLNO S GARNIER
A VYHRAJ AKČNÚ HD KAMERU“


Zoznam výhercov:

  1. Valeria Garaiová
  2. Richard Martitný
  3. Dušan Hybský
  4. František Polakovias

Výhercov budeme kontaktovať telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle alebo e-mailom na kontaktnej e-mailovej adrese uvedenej v registračnej SMS správe.